Fejsbuk, batat, rukola, randiť, výstrek. Poznáš nové spisovné slová?

Kodifikácia je zdĺhavý proces. Ostatné 5. vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka (KSSJ) z roku 2020 prišlo po 17 rokoch od posledného vydania a dokazuje, že doba sa výrazne zmenila. Jazykovedci, ktorí zostavujú slovník, vychádzajú z bežného jazyka a prispôsobujú ho normám spisovnej slovenčiny, poslovenčujú výrazy aj v písanej forme, a tak sa kodifikovali aj také perličky ako fesjbuk/fejsbúk či notbuk. Niektoré výrazy skutočne vyvolávajú úsmev na tvári (a to sme asi použili slabé slovo:-P). Aké sú pravidlá kodifikácie? Čítaj a odpovedaj s nami aj na pár kontrolných otázok!

Kodifikácia zjednodušene predstavuje zjednotenie/predpis celospoločenskej jednotnej podoby jazyka, ktorá sa pri používaní berie ako záväzná. Preto existujú štyri kodifikačné príručky, ktoré platia pre jednotlivé oblasti používania spisovnej slovenčiny. KSSJ (2020) zachytáva oblasť slovnej zásoby, pre oblasť výslovnosti a správneho pravopisu platia Pravidlá slovenskej výslovnosti (2009) a Pravidlá slovenského pravopisu (2013), pre skloňovanie a časovanie platí Morfológia slovenského jazyka (1966).

KSSJ, ako autori slovníka v úvode vydania z roku 2020 píšu, predstavuje „odborný opis slovnej zásoby súčasnej spisovnej slovenčiny“. Zostavuje sa nielen zo slov každodenného používania, ale aj z výrazov  používaných v médiách, odborných textoch a na internete. Slovník má okolo 70 000 slov a mapuje slovnú zásobu. V najnovšom vydaní sa objavili aj slová randiť ( v predchádzajúcom vydaní KSSJ z roku 2013 nebolo toto slovo zaradené), sponzor, triatlon, životnoprostreďový (týkajúci sa životného prostredia), editoriál, výstrek, záhlavník (opierka hlavy), záslepka, smartfón, naťukať, kachličkovať, mafin, link (hypertextový odkaz), kurikulum, gej, gemblerstvo a pod.

Koľko trvá kodifikácia?

Takže, keď si kladieš otázku, koľko trvá proces kodifikácie, tak spravidla 10-15 rokov a odzrkadľuje politické a spoločenské zmeny, kultúrne, politické a ekonomické výrazy, ktoré sa v takomto období začali používať a stali sa bežnou súčasťou jazyka. A práve každodenný jazyk používateľov je základom pre zostavovanie kodifikačnej príručky. Vznik KSSJ ako slovenskej príručky slovenského jazyka sa datuje do 80. rokov minulého storočia, doteraz bolo vydaných 5 vydaní; prvý dokončený výkladový slovník bol Slovník slovenského jazyka (1959-1968) a mal šesť zväzkov. Prvé Pravidlá slovenskej výslovnosti zostavil Ábel Kráľ v roku 1984.

Kto schvaľuje a zverejňuje kodifkovanú podobu štátneho jazyka?

  1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  2. Ministerstvo kultúry SR
  3. Ministerstvo vnútra SR

Okrem spomínaného fejsbuku či notbuku pribudli v 5. vydaní KSSJ výrazy ako batat, rukola. Ale na obranu našich jazykovedcov vezmi do úvahy fakt, že pred 17 rokmi si o batatoch nemal ani tušenie (ak si už vôbec vtedy bol na svete! :-P).

Mimochodom, odpoveď na vyššie uvedenú otázku, je samozrejme Ministerstvo kultúry.

V KSSJ z roku 2003 sa objavuje slovo míting, vo význame verejného podujatia či športových pretekov. Aj v 5. vydaní slovníka sa zachoval tento výklad, aj keď význam slova míting sa už podľa nás posúva aj do roviny pracovnej na označenie porady, stretnutia, zasadnutia, a nepatrí len na „ulicu“. Veď kto už chodí na pracovné stretnutia, keď môžu ísť na míting.

Skloňovanie je pre slovenčinu prirodzené

V prípade kodifikácie nejde len o samotné zaradenie medzi slovnú zásobu, ale aj o prispôsobenie slovenskej gramatike. Novým slovám priraďujeme konkrétny rod a podľa toho ich aj skloňujeme, pretože pre slovenčinu je skloňovanie prirodzené.
Nepovieš: „Dnes mám deň bez míting/meeting.“  V angličtine použiješ výraz meeting na vyjadrenie v akejkoľvek vete, ale v slovenčine to tak nefunguje. Aj o tom je kodifikácia…

Je pre nás prirodzené, že cudzie slová, internacionalizmy, europeizmy skloňujeme: „Dnes mám deň bez mítingov.

Vývoj nezastavíš. Dôkazom je slovo biznis. V KSSJ z roku 2003 bol tento výraz definovaný ako subštandardný, nepatril do spisovnej slovnej zásoby, teraz sa ho už nemusíš báť použiť kdekoľvek. Biznis a biznisový je spisovne.

Zmenu dĺžňov by si si možno ani nevšimol, ale nastali napríklad v slovách legitímny (miesto legitimný), morbídny (miesto morbidný).

Čo pribudlo do novej kodifikačnej príručky?

Povieš si, že je to blbosť, ale píše sa do biela alebo dobiela, od oka alebo odoka? Keď varíš a zdieľaš recept na sociálnych sieťach, pri písaní odoka sa určite zastavíš. Nový slovník prináša jednotný spôsob písania príslovkových výrazov spolu – dobiela, odoka, odušu, načisto, dočerta.

Máš rád sladké zemiaky? Sú to batáty alebo bataty? Tento výraz do 5. vydania KSSJ pribudol a kodifikoval správnu formu batat-bataty.

Priezor na dverách – už podľa nového slovníka môžeš používať aj vo význame hľadáčik. Sme sa posunuli! 😛

Obrátka električiek alebo obratisko električiek? Voľakedy slovník poznal len obrátku, našťastie sa termín obratisko dostalo do najnovšieho vydania kodifikačnej príručky. Rovnako aj slová ako krovinorez, anorexia, biopotravina, blog, bloger, ememeska, oskenovať (tento termín sa nachádzal len Veľkom slovníku cudzích slov).

Stropovať. Nie, nie je to pozerať do plafónu a nespať. Slovník dal slovesu stropovať administratívny význam „určovať hornú hranicu niečoho, určovať strop“ – stropovať ceny, príjmy.

Ak rád píšeš o športe, tak pokojne používaj termín oslabovka. To je spisovná novinka!

Zostal som bez Mercedesa/bez Mercedesu. (Tvoja strata nás mrzí. :-P) Oba tvary sú správne.

Kodifikácia reflektuje bežné používanie jazyka, cudzie slová prispôsobuje slovenskej transkripcii, preto sa niektoré výrazy môžu zdať viac smiešne ako reálne. Aká náročná je samotná kodifikácia, výstižne definuje Ján Kačala (In: Kodifikácia slovnej zásoby v Krátkom slovníku slovenského jazyka, Kultúra slova, 22, 1988, č. 6): „Jazyk je aj národná hodnota s rozmerom tradície, aj fenomén, ktorý sa ustavične mení. Pri každej novej kodifikácii sa treba rozhodovať v podstate medzi mierou zachovania tradície a jej porušenia.“

Máte tipy na slová, ktoré by sa podľa vás mali kodifikovať? Napíšte nám na sociálnych sieťach alebo využite naše kontakty na stánke.

Úprava životopisu

Foto: Avi Richards on Unsplash

Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám