Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

Reklamačný poriadok a podmienky odstúpenia od zmluvy si môžete prečítať tu.

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode na webe www.textynakluc.sk je štandardne 24 mesiacov, právo  na odstúpenie od zmluvy môže zákazník uplatniť  do 14 dní. Reklamácia tovaru zakúpeného zákazníkom v e-shope sa riadi § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom emailu asistent@textynakluc.sk alebo telefonicky na čísle 0944 29 69 29.Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Media Support, s. r. o., Jozefa Gabčíka 15, 90101 Malacky. Odporúčame reklamovaný tovar zaslať doporučenou zásielkou. Reklamovaný tovar nie je možné poslať na dobierku. V prípade reklamácie prosím o priloženie kópie daňového dokladu (faktúry), ktorá slúži ako záručný list.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu asistent@textynakluc.sk alebo telefonicky na čísle 0944 29 69 29. Nekompletnosť skladačiek puzzle a hier je nutné oznámiť do 14 dní od ich prevzatia.

Po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

V rámci vybavenia reklamácie vám vieme odovzdať opravený tovar, vymeniť tovar, vrátiť kúpnu cenu tovaru, vyplatiť primeranú zľavu z ceny tovaru, písomne vás vyzvať na prevzatie plnenia alebo na základe odôvodnenia zamietnuť vašu reklamáciu. V prípade uznanej reklamácie vám môžeme poškodený tovar vymeniť za nový, alebo ponúknuť adekvátnu náhradu v hodnote reklamovaného tovaru, v takom prípade znášame náklady na vrátenie a dodanie nového tovaru. Reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní d uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru.

V prípade, že si uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znášame v plnom rozsahu.

Ak si uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako zákazník môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžme zamietnuť.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomne alebo prostredníctvom emailu. Vzor reklamačného protokolu si môžete stiahnuť tu: na našej internetovej stránke.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Media Support s. r. o., Jozefa Gabčíka 15, 90101 Malacky. Náklady spojené so zaslaním reklamovaného tvaru znáša zákazník. Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kúpnu cenu nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, t. j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na asistent@textynakluc.sk. Rovnako môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám