Rozdiel medzi jazykovou a štylistickou korektúrou

unsplash_João Silas

Často sa stretávame s prípadmi, keď zadávatelia nevedia presne určiť, aký typ korektúry potrebujú. V cene jazykovej korektúry očakávajú aj štylistickú korektúru. Niekedy dúfajú, že korektor pretvorí celý obsah textu. Čo možno chápať pod pojmom jazyková korektúra a štylistická korektúra? Aký je medzi nimi rozdiel?

Jazyková korektúra

V zásade je hlavným cieľom jazykovej korektúry opraviť a odbúrať všetky preklepy a gramatické chyby. Dôležitá je však aj výmena slov, ktoré nie celkom pasujú na dané miesto či pôsobia zastarano alebo ťažkopádne. Korektor vyberie výraz, ktorý lepšie zodpovedá významu správy. Jeho úlohou je taktiež skontrolovať slovosled a typografiu.

S jazykovou korektúrou vám už v dnešnej dobe môžu pomôcť aj automatizované nástroje. Najvyužívanejší je asi tzv. spellcheck, kontrola preklepov, ktorý je súčasťou azda každého textového procesora. Dostupný môžete nájsť aj automatický prekladač, ak svoj text potrebujete preložiť z iného jazyka. Využívaný je tiež vyhľadávač synoným či cudzích slov. Všetky tieto nástroje môžu pomôcť pri správnej jazykovej úprave textu. Avšak nedá sa na ne spoľahnúť vo všetkom. Hlavne ak ide o profesionálny text, ktorý má reprezentovať vašu firmu.

Slovenský jazyk v celej svojej kráse a bohatosti ukrýva mnoho úskalí, s ktorými si automatické nástroje neporadia. Určitý tvar môže byť gramaticky správny v jednej vete, v druhej však môže ísť o závažnú chybu. Korektor, na rozdiel od robota, rozoznáva špecifické prípady v jazyku. Úpravou textu vie pozdvihnúť kvalitu písomného prejavu. Či už výberom vhodného slova, alebo nahradením slov, aby sa neopakovali. Pri práci s jazykom prihliada na cieľovú skupinu, pre ktorú je text určený, a dokáže zvoliť vhodný slovník. Jazykový korektor však podstatnejším spôsobom nezasahuje do vášho textu. Text upraví, nemení však jeho dĺžku, celkové vyznenie, nevytvára nové časti a ani z neho nič neodstráni.

Štylistická korektúra

Vyššiu formu jazykových úprav zabezpečuje štylistická korektúra, tiež nazývaná redigovanie. Štylistická korektúra v sebe zahŕňa jazykové úpravy, avšak upravuje aj štylistiku. Jej úlohou je teda pretvorenie daného textu do podoby, v ktorej bude pre svoju cieľovú skupinu ľahko zrozumiteľný.

Štylistická korektúra sa zameriava najmä na výber slov vhodných do textu tak, aby boli v súlade s jeho zameraním. Taktiež zabezpečuje plynulú stavbu viet a ich vhodnú dĺžku, opakovanie rovnakých pádov. Text rozčlení s vhodne zvolenými nadpismi a podnadpismi. Cieľom štylistickej korektúry je vytvorenie súvislého a logického textu, čo sa týka gradácie a logickej postupnosti.

Upravený text po korektúre môže byť o poznanie dlhší, ale aj kratší, než bol ten pôvodný. Avšak dôležitejší je obsah textu. Po štylistickej korektúre by mal byť text profesionálny, pútavý a hlavne výstižný. Do textu sa, samozrejme, zasahuje len podľa pokynov zadávateľa. Editor môže celé jeho časti meniť, ide o náročnú tvorivú prácu.

Prečo je jazyková a štylistická korektúra dôležitá?

Každý reklamný text či webová stránka reprezentujú vašu firmu. Vytvárajú prvý dojem, ktorým komunikujete so svojimi potenciálnymi zákazníkmi. Tak ako ste sa venovali vzhľadu a funkčnosti svojho webu, tak by ste mali dbať aj na jeho náplň. Text po jazykovej a štylistickej úprave zodpovedá nárokom a funkciám webu. Neobsahuje gramatické chyby, nevhodné či duplicitné výrazy, je výstižný, pútavý a v neposlednom rade aj dobre vyzerá. Text upravený profesionálmi vašu firmu reprezentuje a prirodzene buduje zákaznícku dôveru.

Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám