korektúry textov je možné požiadať v akomkoľvek rozsahu. Postaráme sa, aby vaše texty a dokumenty boli z hľadiska gramatiky, pravopisu a štylistiky ukážkovým odrazom vašej snahy a zodpovedali aktuálnym normám slovenského jazyka.

Textové korektúry poskytujeme vo viacerých formách, ako sú jazyková, štylistická a predtlačová korektúra textov. Okrem toho sme s určitými obmedzeniami schopní poskytnúť aj korektúry odborných textov, kde je však potrebné počítať s dlhším časom na realizáciu, potrebou naštudovania si témy, konzultáciami a vyššími nákladmi.

V prípade časovej tiesne sme pre vás schopní dodať aj expresné korektúry.

Jazyková (gramatická) korektúra

Pod pojmom jazyková korektúra (alebo tiež gramatická korekútra textov) rozumieme opravu pravopisu, nahradenie nespisovných slov a čechizmov ich spisovnými ekvivalentmi, správne rozdeľovanie slov pri písaní na konci riadka, opravu a doplnenie diakritických znamienok, akými sú čiarky, dvojbodky a pod., správne písanie odrážok či času.

V rámci slovenskej jazykovej korektúry robíme korekčné opravy textov pre firemné texty, ale napríklad aj korektúru diplomovej práce. Pre korektúru gramatiky textu je samozrejmá spisovná slovenčina a dodržiavanie pravidiel slovenského jazyka. Ako sme už spomenuli, predmetom je kontrola a oprava pravopisu viet v texte.

Jazykovú korektúru poskytujeme aj v českom jazyku.

Štylistická korektúra (copyediting)

Štylistická korektúra predstavuje správny slovosled, výber vhodných slov a správnu skladbu viet v dokumente. Ak máte pocit, že sú vaše texty kostrbaté, štylistické úpravy textov vyriešia váš problém. Vykonáme korektúry štylistiky tak, aby vaše texty mali vysokú jazykovú úroveň a zároveň boli ľahko čitateľné, dobre zrozumiteľné a prehľadné.

Odporúčame objednávať jazykové a štylistické korektúry textov naraz, aby boli vaše texty  profesionálne a komplexné.

Predtlačová korektúra

V rámci predtlačovej korektúry kontrolujeme preklepychýbajúce písmenározdelenie slov na konci riadka a všetky detaily, ktoré robia text na papieri bezchybným. Predtlačová korektúra sa robí ako finálna korektúra pred odoslaním do tlače, napríklad vašich brožúr, výročnej správy, novín, časopisov alebo iných tlačovín.

Výhody, ktoré získate

Využitím našich jazykových a štylistických služieb získate okrem iného:

  • Korektúry v súlade s pravidlami slovenskej gramatiky.
  • Vaše texty budú správne a bez chyby.
  • Štylisticky reprezentatívne texty.
  • Istotu, že vaše texty nebudú mať „hrubky“.
  • Prvotriedny text pripravený do tlače.