Všeobecné obchodné podmienky

Práva a povinnosti počas nakupovania na webe www.textynakluc.sk, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Media Support s. r. o.

Tento dokument upravuje práva a povinnosti spoločnosti Media Support s. r. o. so sídlom Jozefa Gabčíka 15, 901 01 Malacky, IČO: 46476881, DIČ: 2023395957, IČ DPH: SK2023395957, zapísaná do Obchodného registra súdu Bratislava I, Odd.: s.r.o., vložka č.: 77943/B (ďalej len „Media Support“) a zákazníkov spoločnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť Media Support, ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu a je umiestnený na internetovej stránke www.textynakluc.sk. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia , Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

Kto je zákazník

Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.textynakluc.sk. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Ako sa objednáva tovar a uzatvára zmluva

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí jej potvrdením, kde je zároveň uvedené, že objednávate tovar s povinnosťou platby. Bez zbytočného odkladu po spracovaní vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Ceny tovaru a služieb

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce našej spoločnosti s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ nie je uvedené inak.

Aké sú dodacie lehoty

V prípade elektronického obsahu je tovar k dispozícii po úhrade objednávky a doručení potvrdzujúceho emailu, ktorý obsahuje údaje na stiahnute elektronického obsahu. Dodacia lehota tlačených publikácií sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní a je orientačná. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, môžeme ho vyexpedovať nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky.

Ako predávajúci sme povinní splniť vašu objednávku a doručiť vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase. Zároveň vás budeme informovať o predpokladanom termíne doručenia alebo návrhu dodania náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Ak si objednáte titul, ktorý je vypredaný, budeme vás o tom bezodkladne informovať. Vaša objednávka bude stornovaná a finančné prostriedky vám budú vrátené do 14 dní na váš bankový účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak. V prípade titulov, ktoré ešte neboli vydané (predpredaje), sú všetky uvádzané termíny iba orientačné a nezáväzné.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. Väčšina našich produktov je v elektronickej forme, prístupná na stiahnutie po úhrade faktúry. V prípade vytlačených publikácií posielame tovar Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, v prípade vyžiadania aj kuriérom. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k vám Slovenskou poštou, prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou.

O stave objednávky Vás budeme informovať mailových notifikácií. Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom alebo po jeho doručení dostane zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsoby platby

Platby za tovary a služby sú realizované prostredníctvom elektronického bankovníctva zabezpečeného spoločnosťou GoPay.

Ku každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak), prípadne je tento doklad vystavený po úhrade objednávky v najbližších pracovných dňoch. Ak vám doklad nebol doručený, prosíme, informujte nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu asistent@textynakluc.sk.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Poštovné vo výške 3,30 €. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania vám bude účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Aká je záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.  Media Support nezodpovedá za oneskorené doručenie tovaru, ktoré bolo zavinené nesprávnou adresou prijímateľa.

Čo robiť, ak chcete objednávku stornovať

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte prostredníctvom mailu asistent@textynakluc.sk alebo telefonicky na čísle +421 944 29 69 29 a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na asistent@textynakluc.sk Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

Elektronické knihy

V prípade elektronického obsahu má klient možnosť sťahovať a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, publikácie alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len „Elektronický obsah“). Ak je elektronický obsah prístupný bez šifrovania vo formátoch PDF alebo MOBI, Media Support si vyhradzuje právo použiť v stiahnutom elektronickom obsahu skryté údaje identifikujúce nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko a e-mail zákazníka na základe objednávky na stránke www.textynakluc.sk. Zákazník s týmto opatrením súhlasí.

Po uhradení Poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Používateľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ sprístupní Elektronický obsah Používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia Elektronického obsahu Používateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za naplnené.

Media Support poskytuje zákazníkovi právo prezerať si, používať a uchovávať si elektronický obsah výlučne pre svoje vlastné účely, nie pre komerčné použitie. Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Zákazník nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

Zákazník berie na vedomie, že nákupom elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Media Support, ani dodávateľov spoločnosti Media Support. Spoločnosť Media Support si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť elektronický obsah alebo jeho jednotlivé časti. Media Support si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť tento bod všeobecných obchodných podmienok a učiní tak uverejnením upravenej textácie na stránke www.textynakluc.sk. Využívaním elektronického obsahu zákazník súhlasí so zmeneným znením bodu Elektronický obsah v rámci všeobecných obchodných podmienok. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že používa elektronický obsah na vlastné riziko a spoločnosť Media Support nie je zodpovedná za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním elektronického obsahu zákazníkovi vznikne.

Newsletter a e-maily

Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách. Možnosť zasielať newsletter si viete zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy, prípadne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý sme vám odoslali. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti titulov.

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Media Support a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Spoločnosť Media Support si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.textynakluc.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.7.2020.

Používanie materiálov zo stránky

© Media Support, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia Media Support zakázané.

Pripravíme vám atraktívny obsah, ktorým poviete všetko podstatné.
Napíšte nám